سرکشی تعلیم و تربیت ناحیه قشم از پایگاه های شیب دراز

سرکشی تعلیم و تربیت ناحیه قشم از پایگاه های شیب دراز

سرکشی از پایگاه خلیج فارس شیب دراز بخش شهاب قشم و جلسه در خصوص اجرای برنامه های تربیتی. جلسه با امام جمعه اهل سنت شهر سوزا و توجیح در خصوص طرح تحول...

ادامه مطلب ...