نظر به اهمیت موضوع ( بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری )  تصمیم بر آن شد که در اجرای کلیه دوره های آموزشی و توانمند سازی چند روزه صالحین ، با شرکت فراگیران در آزمون مذکور در لینک ذیل به عنوان کار خواسته ، یک روز از روزهای آموزشی دوره لحاظ میگردد و این مدت یک روزه از سرجمع کل  دوره کسر و به عنوان مکمل دوره محسوب می شود . لذا حضور کلیه افراد فراگیر (سرگروه ، مربی ) الزامی می باشد .

برای ورود به صفحه ثبت نام کلیک کنید

راهنمایی ورود و ثبت نام :

این قسمت به زودی تکمیل میشود