یکی از نزدیکان امام نقل می کند:

یادم است یکی از درس هایی که ایشان می گفتند درس مکاسب بود. درس مکاسب را در مسجدی به نام شیخ مرتضی انصاری،توی نجف می گفتند.ایشان ساعت 9 می آمدند و بحث فقهی شان را شروع می کردند. یکی از ویژگی های حضرت امام این بود که خیلی مقید به ساعت بود. ساعت 9 که درس شروع می شد، ایشان 10 دقیقه به 9 می آمدند پای منبر می نشستند تا آقایان طلاب می آمدند و ایشان ساعتشان را از جیبشان در می آوردند و 9 که می شد می رفتند بالای منبر. سر ساعت، درس شروع می شد و سر ساعت هم درس تمام می شد.