دیدار و بازدید فرمانده ناحیه سپاه پارسیان از روند قرارگاه های 6گانه درمساجدهدف.  سرگرد پاسدار اسحاق موذن نسب گفت :هدف قرارگاه ها هم افزایی و واسپاری کارها به مردم و در بیانیه گام دوم انقلاب به جوانهاست. همه خروجی اینها رویکرد تربیتی و کادرسازی نیروی تراز انقلاب است. درادامه افزود: با اینکه طرح اعتلاءبسیج میتواندکمک بزرگی به رویکردبسیج کند و با درخواست از همه اقشار به خصوص شوراها و دهیاران و همه مسئولین که ما به عنوان بسیج و سپاه درکنار آحاد ملت برای خدمتگذاری به این نظام تحت لوای امام خامنه ای عزیز فرماندهی کل قوا درکنار مردم خواهیم بود.ودر پایان با تشریح روند و رویکرد تربیتی و درخواست از خانواده ها که فرزندان خود را به گروههای تربیتی وصل کنند، جلسه بازدید و سرکشی خاتمه یافت .