باز سازی واقعه غدیر توسط سپاه ناحیه بندرعباس به روابط تصویر