📍شناخت تمایلات طبیعی و خواهش های فطری جوانان و ارضای صحیح و معتدل هر یک ازآن خواسته ها و تمایلات فطری، اساسی ترین پایه تربیت نسل جوان است.
📍 مربی لایق کسی است که در درجه اول، ساختمان طبیعی و استعداد های فطری جوانان را و یا هر گروه سنی که خواهان تربیت آنان می باشد، مورد مطالعه دقیق قرار داده و برنامه ای جهت رویارویی با آن خواسته ها و نسبت به آن گروهی که با آن ها مواجه خواهد بود تنظیم نماید. در این صورت به دلیل اینکه برنامه ای مدون در رابطه با آن خواسته ها که فطری هستند، تدوین نموده، در نتیجه تربیت او ثمر بخش تر و آسیب آن کم تر خواهد بود.
📍البته لازم به بیان است که این خواهش های فطری در درون هر انسانی به طور مشترک نهاده شده اما به دلیل برخی شرایط همچون نوع تربیت در خانواده و اجتماع، این خواسته های فطری با شدت و ضعف در افراد مواجه هستند.

✅منبع: کانال محصولات صالحین