تعریف و اصول کار تشکیلاتی

 در لغت، تشکیلات جمع واژه تشکیل است و اصولاً مترادف سازمان قرار می گیرد؛ گرچه بعضی ها برای تشکیلات و سازمان تعاریف متفاوتی را دارند.

تعریف : یک جمع هم عقیده که برای انجام فعالیت هایی مشخص به صورت آگاهانه با یکدیگر همکاری می کنند.

  چهار ویژگی شاخص درمورد کار تشکیلاتی :
۱. کار تشکیلاتی یک کارگروهی است، نه انفرادی.
۲. در آن فعالیت آگاهانه و خودجوش، انجام می شود نه از روی اجبار و دستور.
۳. کارها با برنامه ریزی قبلی انجام می شوند، نه با تصمیمات مقطعی.
۴. اهداف مشخصی برای گروه و تشکیلات وجود دارد که همه اعضاء دنبال دستیابی به همان اهداف هستند.

 مثال : کار تشکیلاتی مثل کاشت درخت است نه گندم کاری، یعنی در کار تشکیلاتی اصالت با نیروهاست و نمی‌شود مثل درختکاری کار را پیش برد و نیروسازی کرد.

به همین خاطر اولویت تشکل ها «تربیت نیرو» است. آنچه اهمیت دارد این است که در کار تشکیلاتی به خاطر انگیزه های اعضاء، احتمال دست یابی به اهداف، نسبت به کار فردی، بیشتر است. حتی با کمترین امکانات می شود، بخش زیادی از اهداف تشکیلات را محقق کرد.