برگزاری نشست حلقه صالحین جوانان و نظافت و رنگ آمیزی یکی از مدارس به همراه مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بستک توسط کارگروه جهادی قرارگاه تحول محله میرزآباد ناحیه بستک- استان هرمزگان