طرح جوانه های صالحین پایگاه نجمیه از حوزه حضرت مریم(س) جغین – ناحیه رودان
در قالب کلاس های آموزشی و هنری + تربیتی و اخلاقی + قرآن برگزار میکند.