ممکن است کسی محبوب باشد؛ امـا مقبول نباشد

اگر مربی، مقبولِ مخاطب نباشد، نمی تواند پیام مناسب را به او انتقـال دهد؛ چون در پیام گیری، مورد اعتمــاد واقع نمی شود.
ممکن است کسی محبوب باشد؛ امـا مقبول نباشد.

از این رو، مربی باید تلاش کند مقبولیتِ مناسب را بدست آورد.

📕 عواملی که او را در این امــر یاری می کنند:

۱- اشراف به آیات، روایات، ادعیه، علوم روز و… با مطالعه زیاد

۲- هماهنگی گفتار و کردار

۳- آسان سازی مطالب و مفاهیم دینی

۴- توجه به کرامت ذاتی مخاطب

۵- استفاده از مطالب نو و تازه در بیان معارف

۶- استفاده از تنوع مواد برای رفع خستگی مخاطبان

۷- استفاده از ابزارهای متعدد در ارائه مفاهیم

۸- رفتار و عمل، در سطح انتظارات مخاطب

۹- معرفی اجمــالی

۱۰- خصوصیات شخصی مثبت

۱۱- همجواری (مکانی)

۱۲- شبیه سازی (انسان به کسی که شباهت بیشتری با او داشته باشد تمایل پیدا می کند.)

۱۳- پذیرفتن او آنچنان که هست نه آنچنان که می خواهید.

۱۴- توجه به تقدّم و تأخّر پیام ها

۱۵- برداشتن آسیب ها و موانع ارتباط

۱۶- توجه و احترام به ارزش های افراد

۱۷- رفتار صادقانه بدون تکلّف (گاهی انسان چیزی را که به آن اعتقاد ندارد، می خواهد در دل دیگران وارد کند.)

۱۸- محوریت آیات و روایات در انتقال پیام