نکاتی برای سرگروه های صالحین

پیامبر اسلام(ص) در حدیث شریفی می‌فرماید:‌
«با مردم به اندازة دانایی و عقلشان سخن بگویید.»
و در جای دیگر می فرماید:‌
ما پیامبران توصیه شده‌ایم که به اندازه خود مردم با آنان سخن بگوییم.

و لزوماً یکی از ارکان سخن، سخن گفتن به قدر منزلت و به میزان آگاهی و دانایی مخاطب است.

برخی از سرگروه ها بدون آگاهی از سطح فهم و معلومات قبلی متربیان به تربیت و آموزش می‌پردازند؛ یعنی بدون شناسایی مخاطب این کار را انجام می دهند. این سهل انگاری، باعث بروز یکی از دو مشکل زیر می‌شود:

🔵سطح تربیت فراتر از سطح درک، معلومات و توانایی‌های متربیان انجام می‌پذیرد.

🔴سطح تربیت فروتر از میزان بینش، سطح نگرش و اندیشه متربیان صورت می‌گیرد.

در هر صورت این تعلیم و تربیت ، ناکارامد است؛‌ زیرا سطح درک مخاطب را نادیده انگاشته است.
برای آگاهی از سطح درک مخاطبان و میزان معلومات آنان،‌ می توان یکی از دو شیوة زیر را به کار گرفت:

🔹الف) مربیان می توانند سابقه تربیتی مخاطبان را از مسئولان تربیتی قبلی گرفته تا از چگونگی رشد تربیتی آنان مطلع شوند.

🔸ب) مربیان می‌توانند با طرح چند پرسش در آغاز هر دوره، به میزان رشد تربیتی مخاطبین پی ببرند. یا با طرح پرسشنامه‌های مشترک، از سطح آگاهی آنان مطلع شوند.

طرح این گونه پرسش‌ها که «ارزشیابی تعیینی» یا «رفتار ورودی»‌ نام دارد، مورد توصیه روان شناسان تربیتی است .

البته تنها در مسایل تربیتی نیست که آگاهی از میزان رشد مخاطب ضرورت دارد. گاهی مربی یا سرگروه  بدون توجه به عمق آگاهی متربیان، درباره مسایلی سخن می‌گوید اما به دلیل ارائه سطحی آن با اعتراض متربیان مواجه می‌شود.

در هر صورت مسایل باید با میزان معلومات و سطح نگرش مخاطبین متناسب و همراه باشد.

آدرس کانال تعلیم و تربیت هرمزگان در پیام رسان ایتا

http://eitaa.com/tarbiyatiy