اصول کار تشکیلاتی تعریف و اصول کار تشکیلاتی

اصول کار تشکیلاتی

 در لغت، تشکیلات جمع واژه تشکیل است و اصولاً مترادف سازمان قرار می گیرد؛ گرچه بعضی ها برای تشکیلات و سازمان تعاریف متفاوتی را دارند. تعریف : یک جمع هم عقیده که برای انجام فعالیت هایی مشخص به صورت آگاهانه با یکدیگر همکاری...

ادامه مطلب ...