از چه روشی استفاده کنیم تا مشکلات اخلاقی را به متربیان گوشزد کنیم و آن ها را راهنمایی کنیم؟

از چه روشی استفاده کنیم تا مشکلات اخلاقی را به متربیان گوشزد کنیم و آن ها را راهنمایی کنیم؟

مشکلاتی که احساس می کنید جنبه عمومی دارد و شاید همه افراد دچار آن باشند را در حلقه بیان کنید و سعی کنید که به صورت غیر مستقیم ضرر آن را برای متربیان بیان کنید تا اینکه متربی فکر نکند که شما به وی اشکال می گیرید و نصیحتش می...

ادامه مطلب ...