ثبت نام دوره غیر حضوری بیانیه گام دوم انقلاب

ثبت نام دوره غیر حضوری بیانیه گام دوم انقلاب

نظر به اهمیت موضوع ( بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری )  تصمیم بر آن شد که در اجرای کلیه دوره های آموزشی و توانمند سازی چند روزه صالحین ، با شرکت فراگیران در آزمون مذکور در لینک ذیل به عنوان کار خواسته ، یک روز از...

ادامه مطلب ...